Overslaan en naar de inhoud gaan

Privacy

Vertrouwelijke verwerking van jouw persoonsgegevens.

1. Vrij bezoek van onze site

Het staat je vrij om onze sites te bezoeken, informatie in te winnen over de vlaamse toeristische producten en onze diensten, kennis te nemen van het laatste nieuws of van onze nieuwe diensten, zonder ons je persoonlijke informatie te verstrekken. Verkies je toch om ons uw persoonlijke informatie mee te delen dan zullen wij deze informatie vertrouwelijk verwerken conform de huidige bepalingen en conform de wettelijke nationale en internationale voorschriften.

2. Begrip " verwerken "

Onder "verwerken" verstaan wij elke vorm van geautomatiseerde verwerking. Het omvat eender welke handeling die wij met de persoonsgegevens van een natuurlijke persoon verrichten, zoals het verzamelen, opslaan, wijzigen, verwijderen, raadplegen, meedelen, gebruiken, enz…

3. Begrip " vertrouwelijkheid "

De "vertrouwelijke" verwerking houdt in dat wij uw persoonsgegevens "vertrouwelijk" verwerken conform de gangbare wettelijke nationale en internationale bepalingen, waaronder de belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (b.S., 18 maart 1993), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (b.S., 3 februari 1999). Zo zal er geen enkele persoonsinformatie die je aanbelangt, zoals adres, e-mail, telefoon en faxnummer, demografische gegevens of identificatiegegevens verwerkt worden zonder dat je toestemming tot deze verwerking zou gegeven hebben of zonder dat je het doel van deze verwerking kent.

4. Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens

Indien je ons je persoonlijke gegevens overmaakt, worden deze in onze bestanden opgenomen en worden ze verwerkt: Voor het wettelijk beheer van aanmeldingen, subsidieaanvragen, de sites en voor het uitvoeren van marktstudies. Om je te informeren over de nieuwe kenmerken, nieuwe diensten en toeristische producten in vlaanderen.

5. Jouw toelating tot verwerking

Door het verstrekken van je persoonsgegevens aan toerisme vlaanderen geef je ons uitdrukkelijk de toelating om deze persoonsinformatie te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden (zie "het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens")

6. Jouw rechten

jouw informatierecht

de verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens is toerisme vlaanderen, grasmarkt 61 in 1000 brussel (fax 02 503 03 77 - of e-mail communicatie@toerismevlaanderen.be) waar je met je vragen terecht kunt. Voor meer algemene informatie kan je ook steeds terecht bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. (www.privacycommission.be), Drukpersstraat 35 te 1000 brussel (02 274 48 00)

jouw recht om uw gegevens op te vragen en te corrigeren

De persoon die zijn identiteit bewijst (bv. Kopie identiteitskaart) kan met een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gratis bij toerisme vlaanderen, grasmarkt 61 in 1000 brussel de schriftelijke mededeling bekomen van zijn persoonsgegevens. Desgevallend kan hij ook de correctie vragen van de gegevens die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Jouw gegevens worden je meegedeeld uiterlijk 45 dagen na de ontvangst van de aanvraag.

7. Melding van schendingen van privacy

Indien je meent dat toerisme vlaanderen een onrechtmatige inbreuk pleegt op jouw privacy, vragen we je om toerisme vlaanderen daarvan op de hoogte te brengen. Wij zullen al onze mogelijkheden aanwenden om het probleem op te sporen en te corrigeren.

Copyright © 2023 Steunpunt vakantieparticipatie | Disclaimer | Privacy |